CHE-rapporten

Met een CHE-rapport wordt de Culturele-, Historische-, en/of Esthetische erfgoedwaarde van een pand bepaald. Dit rapport is vereist bij verbouwings- of renovatieplannen van waardevol panden. Met een CHE-rapport kunnen richtlijnen worden opgesteld over het behouden en/of de restaureren van bouwelementen.

Het rapport bestaat uit:
- een bouw- en verbouwingsgeschiedenis van het pand;
- een inventarisatie van de bouwelementen in het pand;
- een waardenstellingsrapport, waarin de verschillende waardevolle en storende bouwelementen van het pand worden opgesomd.

Wil je weten of een CHE-rapport vereist is bij verbouwingswerken? Vraag het statuut van het pand op bij de stedelijke dienst monumentenzorg.
- Is het pand geïnventariseerd op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van Vlaanderen, of is het beschermd als monument?
- Of behoort het pand tot een geïnventariseerde straat, CHE-zone, een beschermd stads-of dorpsgezicht; of tot een beschermd landschap?
In deze gevallen is de kans zeer groot dat een CHE-rapport vereist is.

Beheersplannen

Een beheersplan kan verwacht worden bij de verbouwings- of restauratieplannen van een beschermd monument, een stadsgezicht of erfgoedlandschap. Naast het historische onderzoek, het onderzoek naar de bouwsporen in situ en een waardenbepaling, wordt er in een beheersplan ook een visie op het beheer van het relict voor een termijn van 24 jaar gemaakt. Er wordt o.a. een toelichting gegeven van de toekomstige werkzaamheden. Interessant aan een beheersplan is, dat je in de komende 24 jaar na het indienen van het rapport geen afzonderlijke toelating meer dient aan te vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor werkzaamheden die reeds werden goedgekeurd, en dat je bij beschermde monumenten en erfgoedlandschappen recht hebt op financiële steun. Voor meer informatie, zie de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Bouwhistorische studie

Bij een bouwhistorische studie wordt de geschiedenis van een pand of site uitvoerig onderzocht. Dit houdt opnieuw een archief- en literatuuronderzoek in, in combinatie met onderzoek in situ, maar in overleg met de opdrachtgever kan ook bepaald worden hoe diepgaand deze studie dient te zijn. Deze studies worden doorgaans opgesteld met oog op de opmaak van een toekomstig beheersplan, of als leidraad bij herbestemmingsplannen.

Erfgoednota

Bij de verbouwingsplannen van een monument of beschermde site dient bij de bouwaanvraag een erfgoednota toegevoegd te worden waarin de verschillende werkzaamheden uitvoerig worden toegelicht. Er wordt hierbij o.a. een diagnosenota, een beknopte geschiedenis, een beschrijving van de geplande ingrepen, en een beschrijving van te gebruiken uitvoeringstechnieken en materialen opgesteld. Hierbij adviseert Archivaria de opdrachtgever of architect ook aangaande restauratietechnieken, relevante jurisdictie en de opmaak van het bestek.

Restauratie- en renovatieadvies

Bij het opmaken van een ontwerp voor de verbouwing van een waardevol pand of site dient rekening gehouden te worden met de aanwezige erfgoedelementen. Archivaria biedt hierbij zowel advies aan in de ontwerpfase, als bij het bepalen van de restauratietechnieken, verzorgen van communicatie met overheden, opmaak van restauratiepremiedossier en werfopvolging.